7 Haziran 2012 Perşembe

OSMANİYE YURT BİNASI - 02.02.2011


İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA
                                                    SİNOPÖNERGE

Mülkiyeti Sinop İl Özel İdaresine ait Sinop İli Merkez İlçe Osmaniye Köyü Kabrazderesi mevkiinde bulunan ve tapuda 2 pafta 617 parselde kayıtlı 5 katlı bina Sinop İl Özel İdaresi ile Ayyıldız Eğt. İnş. Tur. Gıda San. Ltd.Şti. tarafından 18.07.2006 tarihinden itibaren 15 yıllığına kira sözleşmesi yapılmıştır.

17.09.2008 tarihinde yukarıdaki taşınmaz üzerinde kurulu bulunan öğrenci yurdu bünyesinde Ayyıldız Eğt. İnş. Tur. Gıda Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından yaptırılması planlanan prefabrik yapılar hakkında Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce mahallinde gerekli inceleme yapılarak, yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte yürürlükte olan 19.06.1985 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürülüğe giren; karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmeliğin <Belediye sınırları dışında karayolu kenarındaki yapı ve tesisler> bölümün 25. maddesine göre tesislerin ana binaları, ticari amaçlı sundurmaların cephe hattının karayolu çizgisine en az 25.00 metre mesafede olması zorunludur. Ancak, evraklar üzerinde ve yerinde yapılan inceleme neticesinde yurt binasının kamulaştırma sınırlarından ( parsel sınırı ) mesafesinin ( 6.25 – 6.70 ) metre olarak yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte yürürlükte olan yönetmelik şartlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle mevcut haliyle söz konusu tesise geçiş yolu izin belgesi düzenlenemeyeceğinden söz konusu tesis bünyesine ilave yapıların yapılması Bölge Müdürlüğümüzce uygun görülmemektedir. Daha sonra konu Adli Makamlara intikal etmiş. Sinop Sulh Hukuk Mahkemesinin kararına karşı dava dilekçesinde kira sözleşmesinin feshi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiştir, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin Esas no: 2010/13141 karar no: 2010/15788 Yargıtay ilanında “kira sözleşmesini feshine” ifadesinin yazılmasına bu şekliyle ONANMASINA 05.10.2010 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

13.12.2010 tarihinde ise Ayyıldız Eğt. İnş. Tur. Gıda Nak. ve Tic. Ltd. Şti. Asliye Hukuk Hakimliğinden < yasal olmayan yere yurt olarak kullanmak üzere müvekkilim ile buranın yasal olmadığını bilerek kira sözleşmesi yapılmasını sağlayarak asgari 700.000TL masraf yaparak zarar uğramasına neden olan davalıdan bu zararın tazminat olarak binanın bittiği tarihten başlayan yasal faizi ile birlikte tahsili ile müvekkilim şirkete ödenmesine, masraf ve vekalet ücreti davalıya yükletilmesine karar verilmesini> talep etmektedir.

Konunun; İl Genel Meclis Şubat ayı gündemine alınarak, tazminat doğması halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 12. ve 13. maddeleri gereğince tazminatın sorumlulara rücu edilebilmesi ve sorumluların tespiti için Meclis Karaları Araştırma Komisyonuna sevkini arz ederiz. 02.02. 2011                                                                                                    Abdullah BATUR
                                                                                                  İl Genel Meclis Üyesi
                                                                                               CHP Grup Başkan Vekili 
VALİLİK MAKAMINA
                            SİNOPMülkiyeti Sinop İl Özel İdaresine ait Sinop ili Merkez ilçe Osmaniye köyü Kabrazderesi mevkiinde bulunan ve tapuda 2 pafta 617 parselde kayıtlı, 5 katlı bina Sinop İl Özel İdaresi’den  Ayyıldız Eğt. İnş. Tur. Gıda San. Ltd. Şti. tarafından 10.08.2006 tarihinden itibaren kiralanmıştır.

Konu bina, ne zaman ve hangi amaçla kullanılmak için projelendirilip yapılmıştır?

Binayı kiralayan şirket, bina da herhangi bir tadilat yapmış mıdır? Yaptı ise, tadilat onayını hangi teknik rapora göre yapmıştır? Teknik raporda kimin imzası vardır?

Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünün 12.11.2008 tarih ve 38144 sayılı yazılarında belirtilen; “Binanın ruhsatı alınırken yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte yürürlükte olan 19.06.1985 tarihli Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğinin <Belediye Sınırları Dışında Karayolu Kenarındaki Yapı ve Tesisler> bölümünün 26. maddesine uyulmuş mudur?

1991 yılında verilen yapı ruhsatında Karayollarının onayı alınmış mıdır?

Yönetmelik bu kadar açık ve net belirtilmiş halde iken; 2006 ve 2008 yıllarında görev yapan Genel Sekreterler bu binanın kiralanmasına ve ilave prefabrik yapılar yapılmasına imza atmış mıdır?

Şirket şimdiye kadar İl Özel İdaresine kira olarak ne kadar ödemiştir? Şirketin kurumumuza kira borcu var mıdır, var ise kira sözleşmesinin 17 maddesi neden uygulanmamıştır?

Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay 3.Hukuk Dairesi tarafından 05.10.2010 tarihinde “ sözleşmenin feshine “ karar verilen binanın şuan ki durumu nedir? Bundan sonra hangi amaçla kullanılması düşünülmektedir?

Karayolları Kenarına Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğinin 26.Maddesine aykırı olarak binayı ihaleye çıkaran, ruhsatlandıran,kiraya veren görevliler hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır?

Yukarıdaki soruların cevaplarının tarafıma yazılı olarak bildirilmesini arz ederim.03.02.2011

                                                                                                              Saygılarımla;
                                                                                                          Abdullah BATUR
         İl Genel Meclis Üyesi                    
                                                                                                      CHP Grup Başkan Vekili


Yargı işlemleri devam ettiğinden, sorumlular hakkında işlem yapılamamaktadır şeklinde İl Özel İdaresinden yazı gelmiştir...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder