7 Haziran 2012 Perşembe

KÜLTÜR BAKANLIĞI BELEDİYE ÖDENEKLERİ


İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA
                                                     SİNOP

SORU ÖNERGESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden Sinop İl ve İlçe Belediyelerinin onaylanan ödenekleri, Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile yapılan protokol ile ilgili belediyelerin hesaplarına yatırılmaktadır.

Her ödenekte ayrı ayrı protokol yetkisi verilmesi ödenek beklentisinde olan belediyeler için zaman kaybı, İl Genel Meclisi içinse sürekli tekrarlanan gündem ve komisyon maddesi haline dönüşmüştür. Bu hususa grubumuzca birçok kez sözlü olarak dikkat çekilmiştir.

En son Şubat ayı gündemine giren Ayancık ve Gerze Belediyelerine ödenek aktarılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine protokol yetkisi istenmektedir. Konu 04.02.2011 tarihinde görüşülerek İçişleri Komisyonuna oyçokluğu ile sevk edildi.

Grup olarak komisyona sevk gereği olmadığını, aradan geçen sürenin ilgili belediyelerin çalışmalarında aksamaya sebebiyet vereceğini belirttik. Ayrıca konu para ile ilgili ise havale edilmesi gereken yer, Bütçe Plan komisyonu olduğunu ifade ettik. Her iki talebimizde reddedilmiştir.

Sonuç olarak Kültür Bakanlığı ödeneklerine Belediyelere aktarılması hususunda istenen protokolün bir defada yapılıp, Genel Sekretere sürekli yetki verilerek belediyelerimizin mağduriyeti engellenmelidir.

Bu yetkilendirme talebinin sürekli olmasının yasal dayanağı nedir? 80 İl Genel Meclisinde benzer uygulamalar nasıl yapılmaktadır? Bu konu da Sinop İl Genel Meclisine örnek hangi İl Genel Meclisi vardır? Bakanlıkça onaylanan belediye ödeneklerini denetleme yetkimiz var mıdır?

Yukarıdaki konu ile ilgili gerekli cevapların 5302 sayılı kanunun 18. maddesi gereğince tarafıma yazılı olarak verilmesini arz ederim.04.02.2011
                                                                                                           Abdullah BATUR
         İl Genel Meclis Üyesi
                                                                                                     CHP Grup Başkan VekiliValilik Makamına
                          Sinop

İl Genel Meclis Ekim ayı gündeminin 10. ve 12. maddelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün İlimiz Erfelek Belediyesine, İlimiz Gerze Belediyesine ve Sinop Merkez İlçe Belediyesine gönderdiği ödenekler gelir gider kaydı yapılması için İl Özel İdaresi hesabına aktarılmıştır.
İl Kültür Turizm Müdürlüğünün 12.09.2011 tarih ve 1096 sayılı yazılarından da anlaşıldığı üzere İl Özel İdaresince sadece gelir gider kaydının yapılması gereken İl Kültür Turizm Bakanlığı ödenekleri her defasında gündem maddesi yapılarak ve İl Genel Meclisince de gereksiz ve sebepsiz bir aylık süresi bulunan komisyona gönderilmesi sonucu bir sonra ki ayın meclisine gündem maddesi olarak tekrar gelmektedir.
Dört ayı bulan ödenek aktarımı sürelerinin yaşandığı Sinop İl Genel Meclisi Başkanlığına 04.02.2011 tarihinde vermiş olduğum soru önergesi işleme sokulmadığından aynı tarihte valilik makamına vermiş olduğum önergeyle diğer 80 il genel meclisinde benzer uygulamalar nasıl yapılmaktadır? Bu konuda Sinop İl Genel Meclisine örnek hangi İl Genel Meclisi vardır? Bakanlıkça onaylanan belediye ödeneklerini denetleme yetkimiz var mıdır? sorularını sormuştum. 21.02.2011 tarih 1559 sayılı Hasan Murat BERKSOY imzalı cevabi yazıda ise; “konu hakkında herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. 5302 sayılı kanunun 64. maddesinde belirtilen, ortak hizmet projelerinin gerçekleşmesi için İl Genel Meclisinin anlaşma yapma yetkisi istenilmektedir” denmektedir. Ayrıca “Bu ödeneklerle ilgili aktarma işlemi gerçekleştirildikten sonra idaremizce bir denetim uygulanmamaktadır.” Hasan Murat BERKSOY tarafından şahsıma yollanan iade yazıda da, soru ile ilgili net ve kesin bir açıklama bulunmamaktadır.
Bu konu ödenek bekleyen belediyeleri sıkıntıya düşürmekte, kışın yağılması gerek yatırımları yaz aylarına, yazın yapılması gereken yatırımları da kış aylarına sarkıtmaktadır.
Defalarca kez yazılı ve sözlü uyarılarımıza rağmen gündem maddesi olarak ilan edilen Kültür ve Turizm Bakanlığının ödenekleri bu ayın meclisinde de komisyona sevk edilmiş, en erken bir buçuk aylık sürenin geçmesi sonucunda ilgili belediyelerin hesaplarına ödenek aktarılabilecektir. Bu gündem maddeleri 5302 sayılı kanunun 64/a maddesine göre İl Genel Meclisine gelmektedir. Halbuki 64/a maddesi “ İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda” diye başlayarak;
A-   Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli ve ya bedelsiz üstlenebilir ve ya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” der.

Kanun maddesinden de anlaşıldığı gibi İl Genel Meclisinin kararı üzerine İl Özel İdaresinin yapacağı bir anlaşma olmadığından bu gelir gider işlemi için İl Genel Meclis kararını gerektirecek hiç bir konu yoktur. Bundan sonraki ödenek aktarımlarında konunun gündem maddesi yapılmadan İl Özel İdare Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelir gider kaydedilerek belediyelere aktarılması gerekmektedir.

Sayın valim, Belediye Ödeneklerinin İl Özel İdaresince gelir gider kaydının tutulup belediyelere aktarılmasını ya da İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden konu ile ilgili görüş alınmasını sonucun tarafıma yazılı olarak bildirilmesini arz ederim. 10.10.2011

                                                                                                           Abdullah BATUR
         İl Genel Meclis Üyesi
                                                                                                     CHP Grup Başkan Vekili

 Önergelerimizin haklılığı ortadadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder